НачалоПодпомагане по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. На " БУРДЕНИС 379" ООД с ЕИК 126062469 финансирано от от Министерство на земеделието. Размер на помощта – 100 000,00лв.

С предоставяне на помощта с постига съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност и допринася за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средните предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

На 22.01.2021 г. "Бурденис 93 ООД" получи от Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд “Земеделие“ безвъзмездна финансова помощ в размер на 97790 лева по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, от които 85% финансово подпомагане от Европейския съюз. Целта на помощта е да се осигури непрекъснатост на производствената дейност и да се запази здравето на заетите в предприятието.
Последвайте нашата facebook страница, за всички актуални промоции на фирменият магазин.

Реклама

     Стани Наш Фен във Facebook      Финансови и Счетоводни Услуги


Карта

Свиленград Ул.”23 Септември “№73"


тел/факс: 0379/ 7 16 60
Тел: 0888703511
Тел: 0887476757

Email:
office@burdenis93.com