Отличия

Поставете курсора върху изображението , за да го видите в цял размер.Грамота IFFA-2010 Германия

Грамота IFFA-2010 Германия

Грамота IFFA-2010 Германия

Грамота IFFA-2010 Германия

Грамота Изложение Сл.БрягЗлатен Медал IFFA-2010 Германия

Златен Медал IFFA-2010 Германия

Сребърен Медал IFFA-2010 Германия

Медали IFFA-2010 Германия


“Бурденис 93” ООД със златен и сребърен медал от изложение в Германия

Със злато и сребро от най-мащабното в света изложение за месопреработваща промишленост - IFFA 2010, се завърна тукашният месокомбинат “Бурденис 93” ООД. Изключително сме щастливи, че сме оценени с тези престижни отличия, имайки предвид голямата конкуренция на фирми от цял свят, сподели за e-svilengrad.com управителят Иван Костадинов . Tова е стимул за развитие за нас. Макар да сме в условия на криза, все пак успяваме да се докажем. Радва ме и фактът, че на нашата презентация имаше и материали за региона, от който идваме и неговото културно-историческо наследство, допълни още той. Вече повече от 50 години IFFA Франкфурт е най-мащабното изложение за месопреработване в света. От 1949 г. IFFA е международната среща на месопреработващата промишленост и значим форум за инвестиционни решения. Уникално в световен мащаб – предлагането на производителите обхваща цялата производствена верига – от клането през преработката до продажбата. Продуктовата гама е ясно структурирана в сферите клане и разфасоване, преработка, съставки, опаковане, пренасяне, охлаждане, съхранение, транспортиране, безопасност на храните и управление на качеството. Друга област на предлагане представя темата „Продажби – всичко за специализираните търговски обекти”. Фирмите произвеждат своите нови продукти за IFFA и показват на панаира за първи път своите готови за пазара иновации. Само във Франкфурт може да се получи информация за най-новите продукти, технологии, процеси и тенденции от първа ръка.

Към статията"Бурденис 93" с отличие за най-атрактивно представяне

Сви­лен­г­рад­с­ка­та ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­на фир­ма "Бур­де­нис 93" по­лу­чи гра­мо­та в ка­те­го­ри­ята за най-ат­рак­тив­но пред­с­та­вя­не на тър­гов­с­ко­то из­ло­же­ние "Хра­ни и на­пит­ки за ту­риз­ма 2009", про­ве­ло се в чет­вър­тък в Слън­чев бряг. Над 40 про­из­во­ди­те­ли от ця­ла­та стра­на пред­с­та­ви­ха свои про­дук­ти в че­ти­риз­вез­д­ния хо­тел "Ка­ли­на гар­дън" в ку­рор­т­ния цен­тър. От Хас­ков­с­ка об­ласт учас­тие взе са­мо още ед­на фир­ма. Ту­каш­но­то ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­но пред­п­ри­ятие по­ка­за над 30 ви­да от сво­ите про­дук­ти - раз­лич­ни ви­до­ве кол­ба­си, де­ли­ка­те­си, раз­фа­сов­ки на фи­ле, ро­ле и др. Про­дук­ци­ята на учас­т­ни­ци­те бе оце­ня­ва­на от 5-член­но жу­ри. "Хра­ни и на­пит­ки за ту­риз­ма" се ор­га­ни­зи­ра вся­ка го­ди­на в на­ве­че­ри­ето на лет­ния се­зон от Асо­ци­аци­ята на ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­ни­те пред­п­ри­яти­я. Ми­на­ла­та го­ди­на до­ма­кин на про­ява­та бе ком­п­лек­сът Злат­ни пя­съ­ци. На­ша­та фир­ма за пръв път се включ­ва в та­зи над­п­ре­ва­ра. "Бур­де­нис 93" ве­че по­лу­чи ня­кол­ко пред­ло­же­ния от хо­тел­с­ки ком­п­лек­си по Чер­но­мо­ри­ето да ги снаб­дя­ва със свои про­дук­ти. Пред­с­тои ско­ро да склю­чим до­го­во­ри с тях, ка­за соб­с­т­ве­ни­кът Ру­си Пет­ров.


Към Статията


Реклама

     Стани Наш Фен във Facebook      Финансови и Счетоводни Услуги


Карта

Свиленград Ул.”23 Септември “№73"


тел/факс: 0379/ 7 16 60
Тел: 0888703511
Тел: 0887476757

Email:
office@burdenis93.com